1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
       for (i=0; i < POWER_HISTORY_LEN-1; i++) {
            y1 = (power_history[POWER_HISTORY_LEN-1-i] - minv) * BAT_YSPACE /
              (maxv - minv);
            yg1 = MIN(MAX(LCD_HEIGHT-1 - y1, 20),
                     LCD_HEIGHT-1);
            y2 = (power_history[POWER_HISTORY_LEN-1-i-1] - minv) * BAT_YSPACE /
              (maxv - minv);
            yg2 = MIN(MAX(LCD_HEIGHT-1 - y2, 20),
                     LCD_HEIGHT-1);

            lcd_set_drawmode(DRMODE_SOLID);

            lcd_drawline(((i*LCD_WIDTH)/POWER_HISTORY_LEN), yg1,
                   (((i+1)*LCD_WIDTH)/POWER_HISTORY_LEN), yg2);
            //lcd_drawline(i, yg1, i+1, yg2);
        }